Algemene Voorwaarden

 Algemene Voorwaarden NewNature Yoga 

Artikel 1 – Overeenkomst
1. Er is sprake van een overeenkomst wanneer het verstuurde inschrijfformulier door NewNature Yoga is bevestigd.
2. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 2 – Betaling
1. De deelnemer gaat bij het invullen van dit inschrijfformulier een verplichting tot betaling aan.
2. Het volledige cursusgeld is uiterlijk 4 weken voor de start van de opleiding te betalen.
3. In geval van niet respecteren van de betalingstermijn, zal NewNature Yoga één keer een herinnering sturen. Mocht er één week na de herinnering nog steeds geen gehoor worden gegeven en er nog steeds niet aan de betalingsverplichting worden voldaan, dan zal NewNature Yoga per direct de aanmelding annuleren zodat anderen gebruik kunnen maken van de vrijgekomen plek. Er zal op geen enkele manier een terugbetaling en/of een compensatie worden verricht door NewNature Yoga.
4. In geval van aanmeldingen binnen 14 dagen voor de start van een opleiding/training, geldt er geen bedenktijd van 14 dagen. In dit geval moet het volledige cursusgeld worden voldaan voor de start van de training/cursus. Bij annulering kan er op geen enkele manier terugbetaling en/of compensatie worden verricht door NewNature Yoga. In geval van niet respecteren van de betalingstermijn, zal NewNature Yoga één keer een herinnering sturen. Mocht er één dag na de herinnering nog steeds geen gehoor worden gegeven en er nog steeds niet aan de betalingsverplichting worden voldaan, dan zal NewNature Yoga per direct de aanmelding annuleren zodat anderen gebruik kunnen maken van de vrijgekomen plek. Er zal op geen enkele manier een terugbetaling en/of een compensatie worden verricht door NewNature Yoga.

Artikel 3 – Annulering (fysieke opleidingen)
Onderstaande voorwaarden zijn enkel van toepassing op de fysieke opleidingen van NewNature Yoga. Voor de online opleidingen gelden andere voorwaarden, zie Artikel 9

1. De deelnemer kan de inschrijving annuleren tot 14 dagen nadat de inschrijving is aanvaard. In dit geval wordt ook het betaalde voorschot terugbetaald, exclusief verwerkingskosten van € 78,26. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. 
2. Dit geldt niet voor aanmeldingen binnen 14 dagen voor aanvang training. Aanmeldingen binnen 14 dagen voor aanvang van een training moeten binnen 2 dagen na acceptatie beginnen met het voldoen aan de betalingsverplichtingen.
3. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.
4. Bij annulering door de deelnemer 14 dagen of langer na inschrijving worden reeds betaalde bedragen niet gerestitueerd.  
5. Bij onvoldoende aanmeldingen heeft NewNature Yoga het recht om de opleiding te verplaatsen naar een andere datum.

6. Eens de opleiding gestart is en de cursist neemt deel aan de opleiding maar besluit de opleiding niet verder te zetten, ongeacht de reden hiervoor, is het niet mogelijk om de inschrijving te annuleren. Bij annulering tijdens een training/opleiding zal er in geen enkel geval een compensatie plaatsvinden op welke manier dan ook.

Artikel 4 – Verplaatsen inschrijving
1. Verplaatsen van de inschrijving naar een andere opleiding kan enkel in overleg met, en na schriftelijk akkoord van de directie van NewNature Yoga.
2. Na schriftelijke akkoord van de directie van NewNature Yoga met de goedkeuring voor verplaatsing, kan de inschrijving verplaats worden naar een andere opleiding tot uiterlijk 1 jaar na de inschrijvingsdatum (i.e. de datum van inzending oorspronkelijke inschrijvingsformulier). De cursist is zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de termijn. NewNature Yoga is niet verplicht herinneringen te sturen en zal ook geen periodieke herinneringen sturen wanneer de termijn bijna is verlopen of al is verlopen.
3. Een cursist kan maximaal 1 keer zijn/haar inschrijving verplaatsen naar een andere opleiding. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het aangeven van verplaatsing en het in de gaten houden van de termijn. Nadien vervalt de inschrijving. Reeds betaalde bedragen worden in dit geval op geen enkele wijze terugbetaald of gecompenseerd.
4. Na schriftelijk akkoord van de directie van NewNature Yoga met de goedkeuring voor verplaatsing, kan de inschrijving verplaatst worden naar een andere opleiding tot uiterlijk 1 jaar na de inschrijvingsdatum (i.e. de datum van inzending oorspronkelijke inschrijvingsformulier). Verplaatsingskosten van € 200,- (tweehonderd Euro) zullen hiervoor in rekening gebracht worden.
5. Indien de kosten van de onderling overeengekomen opleiding hoger liggen dan de oorspronkelijk geboekte opleiding, dient dit verschil door de cursist voldaan te worden overeenkomstig de in artikel 2 vermelde betalingsvoorwaarden.
6. Eens de opleiding gestart is en de cursist neemt deel aan de opleiding maar besluit de opleiding niet te vervolgen, is het niet meer mogelijk om de inschrijving te verplaatsen, onder geen enkele voorwaarde. Eens de opleiding gestart is en de cursist neemt deel aan de opleiding maar besluit de opleiding niet te vervolgen, zal de aanmelding van de cursist worden geannuleerd met onmiddellijke ingang. Er zal op geen enkele wijze een terugbetaling en/of compensatie worden verricht door NewNature Yoga. Alle regelingen die getroffen zijn door de cursist, hieronder valt maar zijn niet beperkt tot; accommodatie, vakantiedagen, oppas en dergelijke, om deel te kunnen nemen aan de cursus, zijn de verantwoordelijkheden van de cursist zelf en er zullen geen compensaties plaatsvinden voor de geleden schade/verlies, op geen enkele manier of wijze.

Artikel 5 – Terugbetaling en Compensatie
1. Het betaalde cursusgeld kan in geen enkel geval terugbetaald worden (uitgezonderd de in artikel 3 vermelde bedenktijd van 14 dagen).
2. Eventuele gemaakte afspraken / betalingen / regelingen om deel te nemen aan de cursus zijn op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van NewNature Yoga en kunnen en zullen daarom op geen enkele manier en / of in geen enkele omstandigheid worden vergoed door NewNature Yoga. De cursist is zelf verantwoordelijk voor alle regelingen die zijn getroffen om deel te kunnen nemen aan de cursus en NewNature Yoga kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor het geleden verlies/schade.
3. Met betrekking tot online cursussen/trainingen/content/e-learning: digitale opleidingen betaal je online waarna je meteen en gemakkelijk kan starten met de opleiding. Hierdoor is er geen annulerings- of herroepingsrecht van toepassing bij e-learnings. Eenmaal aangeschaft is het dus niet mogelijk om een e-learning te annuleren en het geld terug te krijgen.

Artikel 6 – Wijzigingen opleiding
1. NewNature Yoga heeft het recht om de opleidingsdagen, -tijden, inhoud en prijzen te wijzigen zonder dit te moeten motiveren en op voorhand te moeten vermelden aan de deelnemers. In dit geval zal er op geen enkele wijze een terugbetaling en/of een compensatie worden verricht door NewNature Yoga. Voor reeds bevestigde inschrijvingen geldt het tarief op moment van inschrijving.

Artikel 7 – Annuleren van een cursus/training/programma
1. NewNature Yoga heeft het recht om de cursus / training / programma te annuleren zonder de motivatie / reden aan de deelnemers te moeten uitleggen. De directie van NewNature Yoga gaat op zoek naar een passende oplossing die zij passend achten. Het management van NewNature Yoga kan niet aan ieders wensen en behoeften voldoen, daarom zal het deze beslissing zelf nemen zonder voorafgaande toestemming of mening van de deelnemers. De beslissing van de directie van NewNature Yoga is bindend, onherroepelijk en definitief.
2. Eventuele gemaakte afspraken / betalingen / regelingen om deel te nemen aan de cursus zijn op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van NewNature Yoga en kunnen en zullen daarom op geen enkele manier en / of omstandigheden worden vergoed door NewNature Yoga. De cursist is zelf verantwoordelijk voor alle regelingen die zijn getroffen om deel te kunnen nemen aan de cursus en NewNature Yoga kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor de verlies/schade geleden.
3. Bij overmacht en gebeurtenissen buiten de macht van de directie van NewNature Yoga, zal de directie van NewNature Yoga naar een passende oplossing die zij passend achten. Het management van NewNature Yoga kan niet aan ieders wensen en behoeften voldoen en zal daarom zelf beslissen zonder de deelnemers te raadplegen. De beslissing van de directie van NewNature Yoga is bindend, onherroepelijk en definitief. Alle door de deelnemers gemaakte afspraken / regelingen / betalingen om deel te nemen aan de cursus / training / programma vallen onder de verantwoordelijkheden van de deelnemer zelf. Daarom kan NewNature Yoga niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk worden gesteld voor de verliezen / schade veroorzaakt door de beslissing en zal er geen enkele vorm van compensatie zijn.
4. In het geval van een pandemie, epidemie en wereldwijde / internationale / nationale of regionale virale ziektes / virussen / bacteriën of welke besmettelijke stoffen dan ook die de cursussen bedreigen van plaatsvinden, heeft het management van NewNature Yoga het recht om de cursus uit te stellen tot een latere data dat zij geschikt achten. Als de aanvrager / student niet kan deelnemen aan de uitgestelde cursus / training / programma, ontvangt de aanvrager / student een voucher die binnen een jaar kan worden gebruikt voor toekomstige cursussen. Als de cursus al is begonnen, ontvangt de aanvrager / student een voucher in verhouding tot de gemiste dagen vanwege de bovengenoemde gebeurtenissen. NewNature Yoga volgt de bevelen / aanbevelingen van de regering / overheid / experts op om zijn verantwoordelijkheden op te nemen met betrekking tot het herstel. Eventuele compensatie / terugbetaling is niet mogelijk. NewNature Yoga is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gemaakte afspraken om deel te nemen aan die cursus. Verlofdagen van werk, accommodatie of wat voor soort regelingen dan ook die zijn getroffen om deel te kunnen nemen aan de cursus / training / programma is volledig de verantwoordelijkheid van de aanvrager / student / cursist. In geval van annulering en / of uitstel als gevolg van één van de redenen genoemd in de Algemene Voorwaarden van NewNature Yoga, kan er op geen enkele manier en / of onder geen enkel geval een terugbetaling en/of een compensatie worden verricht door NewNature Yoga. NewNature Yoga kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de verliezen/schade geleden door de beslissingen genomen door NewNature Yoga. Dit type gebeurtenis is een onvoorziene omstandigheid waarin NewNature Yoga zal zoeken naar een oplossing die zij geschikt achten. NewNature Yoga kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of tegenslagen veroorzaakt door die beslissing. In dit geval is er geen tekortkoming in de naleving van de afspraken, maar is er sprake van een overmachtssituatie en er zal dan op geen enkele wijze / manier een terugbetaling worden verricht en / of een compensatie in welk vorm dan ook worden toegekend aan de cursist door NewNature Yoga.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
1. NewNature Yoga en hun medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van verwondingen schade, letsel, diefstal, ongevallen voor, tijdens en na de trainingen en/of cursussen, in en buiten het opleidingsgebouw.
2. Studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen medische en gezondheidszorg. Zij zijn verantwoordelijk voor het meenemen van hun eigen medicijnen en medische hulpmiddelen.
3. Deelname aan de opleiding is volledig op eigen risico.

Artikel 9 – Online cursussen/Trainingen/Content/E-learning
1. Herroepingsrecht
– Op de NewNature Yoga online cursussen/trainingen/content/e-learning zijn de wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiële drager van toepassing. Hieruit volgt dat de cursist geen bedenktijd/herroepingsrecht heeft. Dit omdat de online cursus/training direct na aankoop gestart kan worden en de content meteen beschikbaar is via internet. De cursist heeft hiermee ingestemd. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van NewNature Yoga verklaart de cursist hiermee afstand te doen van zijn/haar bedenktijd/recht tot herroeping.
– Bij annulering/stopzetting van een digitale training na verstrekking van de inloggegevens aan de cursist, is 100% van het cursusgeld verschuldigd, en is terugbetaling niet mogelijk.

2. Toegang tot de e-learning
– Om gebruik te kunnen maken van de e-learning dient de cursist een overeenkomst aan te gaan met NewNature Yoga.
– De cursist bevestigt dat de informatie die hij/zij verschaft bij de aankoop van de e-learning correct en volledig is. De cursist is verantwoordelijk voor de correctheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens, en zal eventuele wijzigingen in de gegevens doorgeven aan NewNature Yoga.
– Het is niet toegestaan om aan te melden via het account van een derde persoon, of toegang te verkrijgen tot de website op enige andere wijze dan door het gebruik van de eigen, door NewNature Yoga persoonlijk verschafte inloggegevens.
– Indien NewNature Yoga het nodig acht heeft NewNature Yoga het recht om te allen tijde, zonder voorafgaande bekendmaking, en zonder schadeplichtig te worden jegens de cursist, de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik van de NewNature Yoga website te beperken.
– NewNature Yoga garandeert niet dat de digitale opleiding/content/e-learning te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.
– NewNature Yoga is ten opzichte van de cursist niet aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de online opleiding.
– NewNature Yoga heeft te allen tijde, zonder verplichting tot opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, het recht om de toegang van de cursist tot de e-learning (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het account van de cursist tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, in het bijzonder, maar niet daartoe beperkt, indien:
– De cursist in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden van NewNature Yoga
– De cursist in strijd handelt met de overeenkomst om welke reden dan ook
– NewNature Yoga van mening is dat de handelingen van de cursist schade of aansprakelijkheid aan de cursist, NewNature Yoga, of anderen kunnen toebrengen.
– De cursist heeft toegang tot de online cursussen/trainingen/content/e-learning gedurende 2 jaar na aankoopdatum. Nadien is de termijn verstreken en heeft de cursist geen toegang meer tot de opleiding. De online cursus/training/content/e-learning wordt voor een periode van 2 jaar beschikbaar gesteld voor het gebruiksrecht van de cursist. De cursist heeft na betaling slechts gebruiksrechten voor een periode van 2 jaar, en geen eigendomsrechten op de online cursussen/trainingen/content/e-learning.
– NewNature Yoga behoudt de intellectuele eigendom op de online cursussen/trainingen/content/e-learning. De cursist heeft uitsluitend persoonlijk gebruiksrecht op de online cursussen/trainingen/content/e-learning. De beschikbaar gestelde filmpjes/foto’s/content mogen door de cursist niet verspreid/gedeeld worden aan derden. Wanneer NewNature Yoga van mening is dat een cursist de content gebruikt/verspreidt voor persoonlijke en/of professionele doeleinden, zal NewNature Yoga deze cursist de toegang tot de online cursussen/trainingen/content/e-learning per direct ontzeggen.
– Na aankoop van de online cursussen/trainingen/content/e-learning heeft de cursist gebruiksrecht voor de online cursussen/trainingen/content/e-learning gedurende twee jaar, en kan de cursist van NewNature Yoga persoonlijke begeleiding krijgen/vragen stellen gerelateerd aan de opleiding voor een periode van twee jaar. Twee jaar na aankoop van de online cursussen/trainingen/content/e-learning vervalt zowel de toegang tot de online cursussen/trainingen/content/e-learning, alsook het recht op persoonlijke begeleiding van NewNature Yoga.

Artikel 10 – Overige voorwaarden
1. Een diploma wordt alleen afgegeven indien de deelnemer heeft voldaan aan alle elementen van de opleiding en alle voorwaarden tot slaging. Dit betekent dat de deelnemer aan alle lessen heeft deelgenomen, zijn taken van ‘Karma-dienst’ volledig en adequaat heeft vervuld, en dat de deelnemer een voldoende behaald heeft, conform de normen van NewNature Yoga, voor het theorie-examen en praktijkexamen. Indien een deelnemer onvoldoende haalt op het theorie- en/of praktijkexamen krijgt de deelnemer 1 herkansingsmogelijkheid voor zowel het theorie-examen als het praktijkexamen.
2. NewNature Yoga heeft het recht om iemands deelname aan de opleiding te weigeren zonder daar een reden en/of een motivatie voor te moeten geven.
3. Bij uitval van de docent, om welke reden dan ook, zal NewNature Yoga zich inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal er zo spoedig mogelijk een alternatieve lesdatum aangeboden worden. In dit geval heeft de cursist geen recht op welke vorm van (schade)vergoeding dan ook. Er zal ook geen terugbetaling en/of compensatie worden verricht door NewNature Yoga. Uitval van de docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding van de overeenkomst door de cursist.
4. Tijdens een opleiding heeft NewNature Yoga het recht om de opleiding van een cursist per direct stop te zetten en de cursist permanent uit de opleidingslocatie te verwijderen bij niet naleven van de gedragsregels. Dit zonder enige vorm van compensatie en terugbetaling van het betaalde cursusgeld en de gemaakte regelingen om aan de cursus te kunnen deelnemen. In dit geval is de cursist verplicht om het handboek en de uniformen van NewNature Yoga ter plaatse in te leveren. Mocht de cursist dit verzuimen, dan zal NewNature een gerechtelijke procedure starten met betrekking tot diefstal van intellectueel eigendom.
5. NewNature Yoga behoudt zich het recht om foto’s en video’s te maken voor, tijdens en na een opleiding en om het gemaakte beeldmateriaal te gebruiken/publiceren voor professionele doeleinden.
6. Het handboek van NewNature Yoga en alle andere hand-outs zijn auteursrechtelijk beschermd door NewNature Yoga. Zelfs in het bezit van de handleiding, is het strikt verboden om de NewNature Yoga-handleiding en hand-outs te verspreiden, te delen of te publiceren.
7. NewNature Yoga behoudt zich het recht om de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bekendmaking van de wijziging wordt door middel van persoonlijke kennismaking en/of door middel van een algemene kennismaking op de website van newnatureyoga.nl bekend gemaakt. Wijzigingen na inschrijving worden persoonlijk doorgegeven. Indien de cursist/deelnemer/student de activiteiten start of voortzet na bekendmaking van de wijziging van de Algemene Voorwaarden, worden zij geacht deze wijzigingen in de Algemene Voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. De meest actuele Algemene Voorwaarden worden te allen tijde op verzoek toegezonden en zijn te vinden op de website www.newnatureyoga.nl.
8. Klachten en geschillen van een cursist moeten altijd in eerste instantie voorgelegd worden bij de docenten van NewNature Yoga. Beide partijen zullen eerst alle mogelijkheden moeten tasten. Mocht dit na veel inspanning niet lukken, dan kan de cursist de kacht/geschil bij de klachtenfunctionaris van NewNature Yoga neerleggen.

Artikel 11 – Persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen door NewNature Yoga niet doorgegeven worden aan derden. NewNature Yoga kan het opgegeven e-mailadres gebruiken voor communicatie met de deelnemer voor, tijdens en na de opleiding. Dit alleen in het kader van de opleiding en/of na- en bijscholing.

Artikel 12 – Intellectueel eigendomsrecht
1. Het copyright van het lesmateriaal (handboek, hand-outs,…) berust bij NewNature Yoga. De inhoud van het handboek mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of overgenomen.

Alle geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht en zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter met uitsluiting van enige andere rechtbank of manier van beslechting van juridische of andere geschillen.

Yin Yoga Opleiding